Ako žiť sexualitu

Ako žiť svoju sexualitu dôstojne, krásne, pravdivo a šťastne.

Úvod

uvod Určite si priznáme, že sexualita je v našich životoch veľkou silou, búrlivým živlom, a často sme voči nej bezmocní. Hľadáme ako sa naučiť s ňou správne žiť a zväčša sa pohybujeme medzi dvoma krajnosťami. Buď sa ju pokúšame úplne ovládnuť až potlačiť, alebo jej dávame úplnú voľnosť a slobodu. Snaha skrotiť našu sexualitu zákazmi a pevnou vôľou sa zdá byť správna, avšak môže vyústiť až do puritanizmu – úplného odmietania a potlačenia sexuálnej túžby, vášne a energie. Táto snaha sa dokonca v 19. storočí sformovala až do hnutia a ovplyvnila veľa ľudí, ktorí chceli žiť morálne. Puritanizmus vylial z vaničky so špinavou vodou aj dieťa - chcel sexualitu očistiť, ale nevedel oddeliť to čo očisťuje od toho, čo mal očistiť. Naše prežívanie sexuality má svoje tienisté stránky, chyby, slabosti a zlo. To však neznamená, že kvôli týmto negatívnym skutočnostiam zavrhneme samotnú sexualitu ako niečo živočíšne a nečisté. Dnešný svet chce práve z takéhoto totálneho negativizmu voči sexu obviniť náboženstvu a morálku. A de facto ich tým stavať do polohy, že sú proti človeku, jeho prirodzenosti a slobode, čo vôbec nie je pravda. Akoby reakciou na prehnane tvrdý prístup puritanizmu sa stala v v 60-tych rokoch 20.storočia sexuálna revolúcia – úplné uvoľnenie mravov, kedy sa všetko považovalo za dovolené a sexuálnym túžbam sa prenechal voľný priechod. Potrela sa akákoľvek cudnosť a morálka. Po niekoľkých desaťročiach takéhoto postoja vidíme, aké to prinieslo následky – nevídaná promiskuita, manželská nevera, rozvody, deti bez rodičov, potraty nechcených a neočakávaných detí, pohlavné choroby, rozvoj sexuálnych deviácii najrôznejšieho druhu, masívny rozvoj internetovej pornografie, a nakoniec sexuálna závislosť, ktorá je podobná akejkoľvek inej závislosti a zanecháva po sebe ruiny ľudských životov. V priebehu posledných 50 rokov sa úplne zmenil v spoločnosti postoj k sexualite. Tento postoj je v ľudskom vedomí posilňovaný a upevňovaný skazenými médiami. Ako píše Livio Melina:
Sexuálna revolúcia, namiesto toho, aby priniesla skutočnú slobodu, zdá sa, že vyprovokovala všeobecnú sexuálnu posadnutosť. ... redukuje sexualitu na skutočnosť týkajúcu sa len genitálii a považuje ju iba za predmet konzumu. Sexualita je zbavená závoja tajomstva a transcendencie, a stráca svoju najvnútornejšiu túžbu: vytvoriť spoločenstvo osôb. Sexualita sa stáva čisto príležitosťou pre rozkoš. Ale vyhľadávanie rozkoše len pre ňu samotnú, okráda sexualitu o najtajnejší prísľub, ktorý ju oživuje a robí tak fascinujúcou.
Prišli sme do doby, kedy sme pochopili, že ani puritanizmus ani sexuálna revolúcia nevyriešili otázku sexuality v našom živote. Je potrebné uvedomiť si, že v spoločnosti nastal čas na akúsi novú sexuálnu revolúciu – akúsi zlatú strednú cestu. Sex nepotláčať a neodmietať, ale ani nenechať sa ním ovládnuť a zotročiť. Prišiel čas, aby sa ľudia začali hlbšie zamýšľať a uvažovať nad zdanlivo „banálnou vecou“ akou je sex. Ľudia vo svojich úvahách ohľadom sexu nezachádzajú príliš ďaleko ani hlboko – prídu len po hranicu toho, čo cítia a po čom túžia. Viac sa podstatou, významom a zmyslom sexu nezaoberajú. Ovládame dokonale sexuálne techniky, fyziológiu vzrušenia, teóriu libida, ale to všetko sú len „technické zručnosti a prírodovedecké poznatky“. Na to, aby sme začali správne žiť sexualitu, musíme objaviť jej zmysel, pravdu o nej, jej morálny a etický rozmer, jej fascinujúce tajomstvo a čistú krásu. My potrebujeme objaviť ako žiť svoju sexualitu pravdivo, aby sme sa nestali otrokmi tejto energie, ktorá nás môže buď zničiť alebo naopak priviesť k naplneniu a radosti. Už sme unavení z tej nekonečnej záplavy sexu, ktorá na nás dolieha zo všetkých strán. Táto hypersexualizácia – budovanie prehnanej dráždivosti, videnie sexuálneho kontextu a podtónu za všetkým, aj za bežnými vecami, ktoré nemajú so sexom nič spoločné – vedie nakoniec k otrávenosti človeka a k rezignácii na tajomstvo a hĺbku ľudských vzťahov i sexuality samotnej. Sex sme dali na popredné miesto – dali sme mu taký priestor a takú intenzitu záujmu, ktoré mu nepatria. Cieľom predkladanej stránky je ísť na hĺbku a začať o sexualite seriózne premýšľať. V jej prvej časti sú podrobne rozobraté jednotlivé oblasti a vlastnosti ľudskej sexuality /sexuálny pud, sexuálna radosť, stud, intimita/. Je snaha ukázať ich pôvodnú krásu a význam, a súčasne upozorniť na skreslené a deformované predstavy, ktoré sa na ne nalepili a značne ovplyvňujú naše postoje i celú verejnú mienku. Musíme sa naučiť vidieť ich opäť čisto. V druhej časti sú z medicínskeho, psychologického i etického aspektu, na základe výskumov a štúdií, analyzované všetky druhy jednania, ktoré negatívne ovplyvňujú a deformujú sexualitu / pornografia, antikoncepcia, mimomanželský sex, masturbácia, sexuálna výchova, média, atď./ Sú to oblasti, na poli ktorých dnes prebieha kultúrna vojna – akási neustála názorová prestrelka o tom, čo je správne a čo nie. V tretej časti je inšpirácia ako očistiť sexualitu od všetkého, čo ju vedie do slepých uličiek sebadeštrukcie, a ako sa ju naučiť plnohodnotne a harmonicky žiť. Posledná časť patrí láske, ktorá je najvyššou hodnotou a sexualita bude len vtedy v našom živote na správnom mieste, keď bude láske podriadená a do nej zaintegrovaná. Sexualita je len malá súčasť niečoho ďaleko väčšieho a zmysluplnejšieho a nemôžeme ju vytrhávať z kontextu života, ako sa to dnes robí. Najväčšou inšpiráciou tohto malého dielka bola fascinujúca Teológia tela1 – učenie Jána Pavla II. o ľudskej sexualite, ktorá je naštartovaním onej novej sexuálnej revolúcie, ktorá, ak ju ľudia prijmu, prinavráti konečne sexualite jej skutočnú krásu, význam a poslanie. Téma ľudskej sexuality je do istej miery háklivá. Je zahalená tajomstvom, hĺbkou, netušenými vnútornými obzormi. Je nám zároveň blízka i vzdialená, silná i krehká, výbušná i hlboko pokojná. Často nevieme ako o nej hovoriť. Buď o nej z prílišnej hanblivosti mlčíme či hovoríme málo, alebo ju naopak slobodomyseľne a často až vulgárne pretriasame. V dnešnej dobe je veľmi potrebné kultivovať sexualitu a naučiť sa o nej aj kultivovane hovoriť - pravdivo, s úctou, zachovávať jej intimitu a dôstojnosť, správnu mieru, hranice i čas. Potom nebudeme mať strach hovoriť o nej ako o súčasti našej bytosti i nášho života. Stránka je vhodná pre snúbencov, manželov, učiteľov, mladých ľudí, a vôbec všetkých ľudí, ktorí chcú prežívať svoju sexualitu pravdivo a zodpovedne.